Mbledhja e Përgjithshme e Anëtarëve 2019

Mbledhja e Përgjithshme e Anëtarëve 2019 dhe shkëmbimi i përvojës me Barbara Artmann, CEO Künzli Schuhe mbi prodhimin e këpucëve në Shqipëri.