Si anëtar me kontributin tuaj përkrahni aktivitetet e Shoqatës dhe përfitoni direkt nga burimi i informacioneve dhe kontakteve.

Anëtar mund të bëhet secili person që i përkrah qëllimet e shoqates pa kushte. Nuk është e domosdoshme dhe as kusht kryesor vendbanimi apo shtetësia në njërin prej dy vendeve për tu anëtaresuar.

Kuota (pagesa anëtarësimit) është CHF 75 në vit.

Kush dëshiron të bëhet anëtar duhet të pranojë statutin dhe t’i drejtohet shoqatës me një kërkesë vetëm me shkrim për tu anëtarësuar.

Pranimi apo refuzimi i kërkesave për anëtarësimin vendoset nga kryesia e shoqatës në Mbledhjen e rradhës.


Kërkesë për tu anëtarësuar

Kërkesë për tu anëtarësuar – individ (PDF)
Kërkesë për tu anëtarësuar – anëtarët të biznesit (PDF)


Anëtarët të biznesit