Si anëtar me kontributin e Juaj përkrahni aktivitetet e Shoqatës dhe përfitoni ne çasjen e informatave dhe përfitimeve.

Mund të bëhet anëtar secili person që i përkrah qëllimet e shoqates pa kushte. As vendbanim në njërin e dy vendeve as shtetësi e njërit prej tyre nuk jan kushte për anëtarësinë.

Kuota (pagesa anëtarësie) është CHF 75 në vit.

Kush don të bëhet anëtar duhet t’i pranojë statutat dhe t’i drejtojë shoqates një kërkesë për anëtarësi.

Pranimi a refuzimi i kërkesave për anëtarësi vendoset nga kryesia e shoqates.


Kërkesë për anëtarësi

Kërkesë për anëtarësi – individ (PDF)
Kërkesë për anëtarësi – anëtarët të biznesit (PDF)


Anëtarët të biznesit